Hafan

Croeso i Ganolfan San Silyn

Saif Canolfan San Silyn yng nghalon Wrecsam yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru ar dir Eglwys drawiadol San Silyn, sy’n edrych allan ar draws y dref a’r ardal o’i chwmpas.

Wedi’i sefydlu ym mis Ionawr 2012 a gyda chyllid craidd gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam, mae Canolfan San Silyn yn gweithio gyda dysgwyr ac athrawon yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae ein harbenigeddau yn cynnwys addysg grefyddol (crefydd, gwerthoedd a moeseg - CGM) a’i rhiant-bynciau, yn ogystal â meysydd cysylltiedig.

Rydym yn rhoi gwerth ar gysylltu’n greadigol ac yn weithredol ag anghenion a chymhlethdodau ein hardal leol, a dyma yw canolbwynt ein gweithgareddau i gyd. Sylweddolwn, fodd bynnag, fod ein cynlluniau yma yn Wrecsam yn berthnasol hefyd i eraill ar draws Cymru a thu hwnt. Felly, gobeithiwn y bydd llawer o bobl a sefydliadau yn ymweld â’r wefan hon i ddysgu am yr hyn a wnawn ac i elwa ar ein gweithgareddau yn ogystal.

Nodau Canolfan San Silyn yw:

  • cynnig cymorth ymgynghorol arbenigol yn y pwnc i athrawon ac ysgolion yn Wrecsam drwy’r awdurdod lleol;
  • creu a chynnig adnoddau am ddim o ansawdd uchel a chanllawiau i gefnogi addysgu a dysgu mewn addysg grefyddol (CGM) ac addoli ar y cyd statudol yn Wrecsam;
  • datblygu cyrsiau dysgu proffesiynol ac adnoddau ar gyfer addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig yn Wrecsam;
  • canfod a rhoi ar waith prosiectau ymchwil perthnasol a chyhoeddiadau sy’n help i ddylanwadu a datblygu’n gweithgareddau;
  • galluogi lleisiau athrawon a dysgwyr yn Wrecsam i gael eu clywed ar lefelau lleol a chenedlaethol;
  • sicrhau fod Wrecsam yn gwybod y diweddaraf am y datblygiadau mwyaf pwysig sy’n effeithio ar addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig.

Rydym yn gwerthfawrogi’n perthynas glos a hirhoedlog gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’n perthynas fwy diweddar gyda Phrifysgol yr Esgob Grosseteste, Lincoln, sy’n ein helpu ni i gyflawni’n nodau.

Darllenwch ein Newyddlen Blog:

Diweddaraf o'r Blog

Maes Llafur Cytunedig Wrecsam wedi'i gyhoeddi

Mae Maes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) 2022 ar gael, a chafodd ei ddosbarthu i benaethiaid yn yr awdurdod lleol yr wythnos diwethaf. Yn nhymor yr hydref, bydd y Maes Llafur Cytunedig hefyd ar wefan awdurdod lleol Wrecsam. Gallwch ddarllen fersiynau Cymraeg a Saesneg y Maes Llafur CytunedigDarllenwch fwy

Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru

Mae Canolfan San Silyn wedi cyhoeddi adnodd dysgu proffesiynol dwyieithog newydd o’r enw Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru. Lansiwyd yr adnodd mewn sesiwn arbennig o ddysgu proffesiynol a ddarparwyd gan Ganolfan San Silyn ar 9 Mehefin 2022 i ymarferwyr uwchradd yn Wrecsam. Mae cyhoeddi Archwilio bydolygon:Darllenwch fwy

Tudalen gwefan newydd ac adnodd ar gyfer llais y dysgwr yn CGM

Yng Nghanolfan San Silyn rydym yn teimlo fod llais y dysgwr yn agwedd hollbwysig o ymagwedd hawliau dynol a byddem yn annog ysgolion a lleoliadau i ymgysylltu gymaint â phosibl â’u dysgwyr o ran Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, er mwyn gwneud yn siŵr fod eu darpariaeth yn addas a bod barn y dysgwyrDarllenwch fwy

Sesiynau dysgu proffesiynol i lansio maes llafur cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM

Yn ystod tymor yr haf hwn, mae Canolfan San Silyn yn cynnig dwy sesiwn dysgu proffesiynol i ysgolion yn Wrecsam i lansio maes llafur cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM. Mae’r sesiynau am ddim a byddant yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams. Cynhelir y sesiwn ar gyfer ysgolion cynradd ddydd Mawrth 7 Mehefin 2022, rhwng 4pm a 5.30pm. Fel rhan o lansiad y maes llafur cytunedig, bydd y sesiwn yn archwilio cynefin a CGM. Cynhelir y sesiwn ar gyfer ysgolion uwchradd ddydd Iau 9 Mehefin 2022, am 4pm – 5.30pm. Fel rhanDarllenwch fwy

Gwrando ar bobl ifanc yn Wrecsam: Senedd yr Ifanc yn trafod CGM yn y Cwricwlwm i Gymru

Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn dod â llawer o newidiadau i’r ddarpariaeth, yr addysgeg a’r ymarfer presennol yn ein hysgolion lleol. Mae Addysg Grefyddol yn mynd yn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) o fis Medi 2022. Felly roedd hi’n bwysig i GYSAG Wrecsam fod llais lleol y dysgwr yn cael ei glywed cyn i Gynhadledd y Maes Llafur Cytunedig argymell maes llafur cytunedig newydd i CGM i’rDarllenwch fwy

Canolfan San Silyn, Tŷ’r Coleg, Rhes y Deml, Wrecsam, Cymru. LL13 8LY.

Noddir a chefnogir gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam.

Copyright St Giles’ Centre 2022

Cymraeg