Hafan

Croeso i Ganolfan San Silyn

Saif Canolfan San Silyn yng nghalon Wrecsam yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru ar dir Eglwys drawiadol San Silyn, sy’n edrych allan ar draws y dref a’r ardal o’i chwmpas.

Wedi’i sefydlu ym mis Ionawr 2012 a gyda chyllid craidd gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam, mae Canolfan San Silyn yn gweithio gyda dysgwyr ac athrawon yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae ein harbenigeddau yn cynnwys addysg grefyddol (crefydd, gwerthoedd a moeseg - CGM) a’i rhiant-bynciau, yn ogystal â meysydd cysylltiedig.

Rydym yn rhoi gwerth ar gysylltu’n greadigol ac yn weithredol ag anghenion a chymhlethdodau ein hardal leol, a dyma yw canolbwynt ein gweithgareddau i gyd. Sylweddolwn, fodd bynnag, fod ein cynlluniau yma yn Wrecsam yn berthnasol hefyd i eraill ar draws Cymru a thu hwnt. Felly, gobeithiwn y bydd llawer o bobl a sefydliadau yn ymweld â’r wefan hon i ddysgu am yr hyn a wnawn ac i elwa ar ein gweithgareddau yn ogystal.

Nodau Canolfan San Silyn yw:

  • cynnig cymorth ymgynghorol arbenigol yn y pwnc i athrawon ac ysgolion yn Wrecsam drwy’r awdurdod lleol;
  • creu a chynnig adnoddau am ddim o ansawdd uchel a chanllawiau i gefnogi addysgu a dysgu mewn addysg grefyddol (CGM) ac addoli ar y cyd statudol yn Wrecsam;
  • datblygu cyrsiau dysgu proffesiynol ac adnoddau ar gyfer addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig yn Wrecsam;
  • canfod a rhoi ar waith prosiectau ymchwil perthnasol a chyhoeddiadau sy’n help i ddylanwadu a datblygu’n gweithgareddau;
  • galluogi lleisiau athrawon a dysgwyr yn Wrecsam i gael eu clywed ar lefelau lleol a chenedlaethol;
  • sicrhau fod Wrecsam yn gwybod y diweddaraf am y datblygiadau mwyaf pwysig sy’n effeithio ar addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig.

Rydym yn gwerthfawrogi’n perthynas glos a hirhoedlog gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’n perthynas fwy diweddar gyda Phrifysgol yr Esgob Grosseteste, Lincoln, sy’n ein helpu ni i gyflawni’n nodau.

Darllenwch ein Newyddlen Blog:

Diweddaraf o'r Blog

Science meets RVE in a new curriculum project for Wrexham primary schools

North Wales Science is a charity with a vision to be ‘A home for Inspiring Science in the Heart of the Community’. The charity operates the science discovery centre, Xplore! Wrexham, and delivers interactive activities as outreach across North Wales and North West England. The team at Xplore! are co-creating four workshops in close collaborationDarllenwch fwy

Argraffiad cyfyngedig o adnoddau Randalph Ddoeth ar gyfer CGM yn cael eu rhoi i ysgolion cynradd Wrecsam

Ar 22 Tachwedd, rhoddodd Cynghorydd CGM Awdurdod Lleol Wrecsam, Libby Jones, gyflwyniad yng nghyfarfod Briffio Penaethiaid ysgolion cynradd ac uwchradd awdurdod lleol Wrecsam. Yn ystod y cyflwyniad, rhoddodd Libby negeseuon allweddol i benaethiaid am: • CGM yn y Cwricwlwm i Gymru; • Maes Llafur Cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM; • dysgu proffesiynol ar lefel genedlaethol aDarllenwch fwy

Canllawiau anstatudol ategol wedi’u cyhoeddi ar gyfer ysgolion Catholig yng Nghymru

Mae Canolfan San Silyn yn croesawu cyhoeddi'r ddogfen Cwricwlwm i Gymru: canllawiau anstatudol ategol ar gyfer ysgolion Catholig, sy'n ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg statudol (CGM). Mae canllawiau ar 'Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb' hefyd wedi'u cynnwys yn y ddogfen. Nod y ddogfen yw rhoi arweiniad anstatudol ychwanegol i benaethiaid, llywodraethwyr, staff, rhieni a chlerigwyrDarllenwch fwy

Qatar, Pêl-droed a Hawliau Dynol: ‘All Things Considered’ yn dod i Wrecsam

Dydd Iau 10fed Tachwedd bydd cyfres ffydd a moeseg arobryn BBC Radio Wales 'All Things Considered' yn cael ei recordio o flaen cynulleidfa fyw ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae hyn i nodi Gŵyl Bêl-droed Wal Goch, sy’n cael ei dathlu yn Wrecsam o 11-13 Tachwedd. Mae gwesteion y rhaglen yn cynnwys: Graham Daniels, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cristnogion mewn ChwaraeonDarllenwch fwy

Canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yr Eglwys yng Nghymru

Mae Canolfan San Silyn yn croesawu cyhoeddi’n ddiweddar Canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yr Eglwys yng Nghymru. Gan gyfeirio’n benodol at Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg, mae Datganiad yr Eglwys yng Nghymru ar Addysg yn dweud: “Trwy gydol ei hanes mae Cymru wedi croesawu pobl o wahanol ffydd ac o ddiwylliannau gwahanol, a thrwy ei haddysg ar bwncDarllenwch fwy

Rhaglen dysgu proffesiynol CBAC ar gyfer 2022/23

Mae CBAC newydd gyflwyno ei raglen dysgu proffesiynol newydd ar gyfer 2022/23. Mae dros 600 o gyrsiau wyneb yn wyneb neu ar-lein yn cael eu cynnig, a fydd yn cael eu rhedeg gan dîm o arbenigwyr CBAC ar draws y wlad. Bydd Canolfan San Silyn yn ariannu lleoedd i ysgolion Wrecsam ar y cyrsiau Astudiaethau Crefyddol TGAU ac UG/Safon Uwch Astudiaethau CrefyddolDarllenwch fwy

Canolfan San Silyn, Tŷ’r Coleg, Rhes y Deml, Wrecsam, Cymru. LL13 8LY.

Noddir a chefnogir gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam.

Copyright St Giles’ Centre 2022

Cymraeg