Hafan

Croeso i Ganolfan San Silyn

Saif Canolfan San Silyn yng nghalon Wrecsam yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru ar dir Eglwys drawiadol San Silyn, sy’n edrych allan ar draws y dref a’r ardal o’i chwmpas.

Wedi’i sefydlu ym mis Ionawr 2012 a gyda chyllid craidd gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam, mae Canolfan San Silyn yn gweithio gyda dysgwyr ac athrawon yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae ein harbenigeddau yn cynnwys addysg grefyddol (crefydd, gwerthoedd a moeseg - CGM) a’i rhiant-bynciau, yn ogystal â meysydd cysylltiedig.

Rydym yn rhoi gwerth ar gysylltu’n greadigol ac yn weithredol ag anghenion a chymhlethdodau ein hardal leol, a dyma yw canolbwynt ein gweithgareddau i gyd. Sylweddolwn, fodd bynnag, fod ein cynlluniau yma yn Wrecsam yn berthnasol hefyd i eraill ar draws Cymru a thu hwnt. Felly, gobeithiwn y bydd llawer o bobl a sefydliadau yn ymweld â’r wefan hon i ddysgu am yr hyn a wnawn ac i elwa ar ein gweithgareddau yn ogystal.

Nodau Canolfan San Silyn yw:

  • cynnig cymorth ymgynghorol arbenigol yn y pwnc i athrawon ac ysgolion yn Wrecsam drwy’r awdurdod lleol;
  • creu a chynnig adnoddau am ddim o ansawdd uchel a chanllawiau i gefnogi addysgu a dysgu mewn addysg grefyddol (CGM) ac addoli ar y cyd statudol yn Wrecsam;
  • datblygu cyrsiau dysgu proffesiynol ac adnoddau ar gyfer addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig yn Wrecsam;
  • canfod a rhoi ar waith prosiectau ymchwil perthnasol a chyhoeddiadau sy’n help i ddylanwadu a datblygu’n gweithgareddau;
  • galluogi lleisiau athrawon a dysgwyr yn Wrecsam i gael eu clywed ar lefelau lleol a chenedlaethol;
  • sicrhau fod Wrecsam yn gwybod y diweddaraf am y datblygiadau mwyaf pwysig sy’n effeithio ar addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig.

Rydym yn gwerthfawrogi’n perthynas glos a hirhoedlog gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’n perthynas fwy diweddar gyda Phrifysgol yr Esgob Grosseteste, Lincoln, sy’n ein helpu ni i gyflawni’n nodau.

Darllenwch ein Newyddlen Blog:

Diweddaraf o'r Blog

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Archwilio Bydolygon

Mae gan Agored Cymru ddyfarniad Lefel 2 newydd, sy’n canolbwyntio ar archwilio bydolygon crefyddol ac anghrefyddol (Bydd y dyfarniad Lefel 1 ar gael cyn hir.) Lluniwyd y gyfres newydd hon o gymwysterau o’r enw Archwilio Bydolygon ar gyfer dysgwyr 14-16, a’i nod yw helpu i ddatblygu’r sgiliau, yr wybodaeth a’r profiadau sy’n bwysig i bobl ifanc allu bywDarllenwch fwy

European news for Church and School

Those working in the field of Church and School may be interested to read the July 2021 newsletter from the Intereuropean Commission on Church and School (ICCS) and the International Association for Christian Education (IV). Articles include the latest news from: ICCS and IV; Coordinating Group for Religion in Education in Europe (CoGREE) and itsDarllenwch fwy

Rhifyn newydd o gyfnodolyn Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch ar gael: Herio Materion Crefyddol

Mae Rhifyn 18 o’r cyfnodolyn lefel A mynediad agored, Herio Materion Crefyddol, ar gael bellach i’w lawrlwytho o wefan Canolfan San Silyn. Mae’r erthyglau’n trafod: gweinidogaeth gyhoeddus Iesu; beirniadaeth Hume o’r ddadl ddyluniad; effaith Covid-19 ar Gristnogaeth yn y DU. Wedi’i sefydlu yn 2013, nod Herio Materion Crefyddol yw cefnogi athrawon aDarllenwch fwy

Canolfan San Silyn, Tŷ’r Coleg, Rhes y Deml, Wrecsam, Cymru. LL13 8LY.

Noddir a chefnogir gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam.

Hawlfraint © Canolfan San Silyn 2021

Cymraeg