Hafan

Croeso i Ganolfan San Silyn

Saif Canolfan San Silyn yng nghalon Wrecsam yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru ar dir Eglwys drawiadol San Silyn, sy’n edrych allan ar draws y dref a’r ardal o’i chwmpas.

Wedi’i sefydlu ym mis Ionawr 2012 a gyda chyllid craidd gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam, mae Canolfan San Silyn yn gweithio gyda dysgwyr ac athrawon yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae ein harbenigeddau yn cynnwys addysg grefyddol (crefydd, gwerthoedd a moeseg - CGM) a’i rhiant-bynciau, yn ogystal â meysydd cysylltiedig.

Rydym yn rhoi gwerth ar gysylltu’n greadigol ac yn weithredol ag anghenion a chymhlethdodau ein hardal leol, a dyma yw canolbwynt ein gweithgareddau i gyd. Sylweddolwn, fodd bynnag, fod ein cynlluniau yma yn Wrecsam yn berthnasol hefyd i eraill ar draws Cymru a thu hwnt. Felly, gobeithiwn y bydd llawer o bobl a sefydliadau yn ymweld â’r wefan hon i ddysgu am yr hyn a wnawn ac i elwa ar ein gweithgareddau yn ogystal.

Nodau Canolfan San Silyn yw:

  • cynnig cymorth ymgynghorol arbenigol yn y pwnc i athrawon ac ysgolion yn Wrecsam drwy’r awdurdod lleol;
  • creu a chynnig adnoddau am ddim o ansawdd uchel a chanllawiau i gefnogi addysgu a dysgu mewn addysg grefyddol (CGM) ac addoli ar y cyd statudol yn Wrecsam;
  • datblygu cyrsiau dysgu proffesiynol ac adnoddau ar gyfer addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig yn Wrecsam;
  • canfod a rhoi ar waith prosiectau ymchwil perthnasol a chyhoeddiadau sy’n help i ddylanwadu a datblygu’n gweithgareddau;
  • galluogi lleisiau athrawon a dysgwyr yn Wrecsam i gael eu clywed ar lefelau lleol a chenedlaethol;
  • sicrhau fod Wrecsam yn gwybod y diweddaraf am y datblygiadau mwyaf pwysig sy’n effeithio ar addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig.

Rydym yn gwerthfawrogi’n perthynas glos a hirhoedlog gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’n perthynas fwy diweddar gyda Phrifysgol yr Esgob Grosseteste, Lincoln, sy’n ein helpu ni i gyflawni’n nodau.

Darllenwch ein Newyddlen Blog:

Diweddaraf o'r Blog

Fideo ar Grefydd, gwerthoedd a moeseg (CGM) yn y Cwricwlwm i Gymru

Mae Canolfan San Silyn wedi creu fideo am ddim ar CGM yn y Cwricwlwm i Gymru, y gellir ei weld ar wefan y Ganolfan. Addasiad yw’r fideo 45 munud o sesiwn dysgu proffesiynol a gynigiwyd gan y Ganolfan i bob ysgol yn Wrecsam ar 12 Ionawr 2022. Mynychodd dros 90 o ymarferwyr yn Wrecsam y digwyddiad hwn ar-leinDarllenwch fwy

Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig Wrecsam yn trafod canllawiau CGM statudol a chynlluniau ar gyfer y maes llafur cytunedig lleol

Dydd Iau 13 Ionawr, trefnodd Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig (MLlC) Wrecsam ei gyfarfod cyntaf i gynllunio ar gyfer maes llafur cytunedig lleol Crefydd, gwerthoedd a moeseg. Roedd hyn ychydig ddiwrnodau ar ôl i’r Canllawiau Crefydd, gwerthoedd a moeseg gael eu cyhoeddi ar Hwb (10 Ionawr), felly cafodd yr aelodau’r cyfle i drafod y canllawiau mewn dyfnderDarllenwch fwy

Statutory Religion, Values and Ethics Guidance (RVE) published on Hwb

The statutory Religion, Values and Ethics Guidance (RVE) was published on Hwb yesterday (10 January 2022). The RVE guidance has been fully integrated into the Curriculum for Wales, and sits within the ‘Designing your Curriculum’ section of the Humanities Area of Learning. Relevant information on RVE and the legislation can be found within the ‘SummaryDarllenwch fwy

Beth sy’n digwydd yn Ewrop?

Yn rhifyn mis Rhagfyr o gylchlythyr ICCS* (a gyhoeddwyd heddiw), gallwch ddarllen am y datblygiadau Ewropeaidd diweddaraf sy’n berthnasol i addysg grefyddol, a’r Eglwys a’r Ysgol. Mae’r erthyglau newyddion byr yn cynnwys: Adroddiad ar gynhadledd Klingenthal sy’n ymwneud â defnyddio adrodd straeon i gyfathrebu pam mae crefydd mewn addysg yn bwysig; Menter i ddatblygu AGDarllenwch fwy

Canolfan San Silyn, Tŷ’r Coleg, Rhes y Deml, Wrecsam, Cymru. LL13 8LY.

Noddir a chefnogir gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam.

Hawlfraint © Canolfan San Silyn 2021

Cymraeg