Libby Jones

BA (Birmingham), MA (Cymru), TAR (Coventry)

Libby.Jones@wrexham.gov.uk

Crynodeb

Mae Libby Jones yn Athrawes Ymgynghorol dros Addysg Grefyddol yn Wrecsam, yn cael ei chyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae hi’n arbenigo yn y Dyniaethau ac Addysg Grefyddol. Mae ganddi Radd Anrhydedd yn y Dyniaethau o Brifysgol Birmingham, TAR Addysg Grefyddol Uwchradd o Brifysgol Coventry, ac MA mewn Crefydd ac Addysg o Brifysgol Cymru. Mae gan Libby dros 20 mlynedd o brofiad dysgu, ac am y rhan fwyaf o’r amser hwnnw bu’n dysgu addysg grefyddol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae Libby’n lleol i Ogledd Ddwyrain Cymru ac yn cefnogi grwpiau rhyng-ffydd a grwpiau sy’n gysylltiedig ag AG yn lleol ac yn genedlaethol. Mae hi hefyd yn aelod gweithgar o fudiadau cenedlaethol a rhyngwladol sy’n ymwneud ag addysg grefyddol, ac ar hyn o bryd mae hi’n cynghori ac yn cefnogi Llywodraeth Cymru ar ddatblygu Addysg Grefyddol yn y Cwricwlwm i Gymru 2022. Bu Libby’n gweithio yng Nghanolfan San Silyn ers ei sefydlu yn 2012.

Diddordebau ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Libby yn deillio o’i MA diweddar, a oedd yn cynnwys nifer o wahanol brosiectau ymchwil yn defnyddio methodolegau ansoddol a meintiol. Mae ei gwaith hyd yma yn cynnwys ymchwil sy’n ymwneud ag: addysg grefyddol, dysgu y tu allan i’r dosbarth, pererindod, llais y dysgwr ac addoli ar y cyd. Ei gobaith yw ehangu ei diddordebau ymchwil i helpu athrawon i gyflwyno a gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru.

Diddordebau cwricwlwm

Mae Libby wedi cyfrannu ei harbenigedd a’i sgiliau yn y pwnc i ddrafftio’r Fframwaith Cefnogi ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM), a fydd yn rhan o’r canllawiau statudol i’r Cwricwlwm i Gymru yn 2022. Drwy wneud hyn, mae hi wedi datblygu diddordeb mawr yn rhyng-ddibyniaethau naturiol pob un o’r pynciau ym maes dysgu a phrofiad y Dyniaethau. Yn ogystal â hyn, mae diddordebau Libby yn ymestyn i’r berthynas sydd gan CGM â meysydd eraill y cwricwlwm, yn cynnwys y Celfyddydau Mynegiannol a Lles. Maes sydd o ddiddordeb arbennig iddi hi yw datblygiad ysbrydol y dysgwyr a’i gyfraniad at y pedwar diben.

Cyhoeddiadau a swyddi yn gysylltiedig â datblygu’r Cwricwlwm

Cyfrannodd Libby at amryw o gyhoeddiadau dan nawdd Llywodraeth Cymru drwy ei gwaith gyda Chanolfannau’r Santes Fair a San Silyn, yn cynnwys y cyfresi canlynol a noddwyd gan Lywodraeth Cymru:

Cyfres Archwilio Pam (2016)
Francis, L. J., ap Siôn, T., & Jones, L. (2016). Activity resources for learners and teachers (Exploring Why series), Bear Lands Publishing.

Francis, L. J., ap Siôn, T., & Jones, L. (2016). Adnoddau gweithgaredd ar gyfer dysgwyr ac athrawon (Cyfres Archwilio Pam). Bear Lands Publishing.

Cyfres Archwilio ein Byd (2016)
Francis, L.J., ap Siôn, T., & Jones, L. (2016). Activity resources for learners and teachers (Exploring Our World series). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J., ap Siôn, T., & Jones, L. (2016). Adnoddau gweithgaredd ar gyfer dysgwyr ac athrawon (Cyfres Archwilio Ein Byd). Bear Lands Publishing.

Herio Materion Crefyddol (Cyfnodolyn Safon Uwch)
Cynghorydd golygyddol i’r Cyfnodolyn Lefel A: Herio Materion Crefyddol (2013 – presennol).

Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr (2019)
Cynghorydd golygyddol i gyfres ddwyieithog Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr (2016-presennol).

Mae Libby wedi cyfrannu hefyd at nifer o brosiectau a chyhoeddiadau drwy ei gwaith gyda chyrff cenedlaethol sy’n ymwneud ag addysg grefyddol, megis Cymdeithas CYSAGau Cymru, a’r mwyaf diweddar yw:

Canllawiau CCYSAGau Cymru
Wales Association of Standing Advisory Councils on Religious Education (2020). Advice for schools in Wales on collective worship during the covid-19 pandemic. WASACRE.

Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Cymru (2020). Cyngor i ysgolion Cymru ar addoli ar y cyd yn ystod y pandemig covid-19. CCYSAGauC.

Cyhoeddiadau eraill

Jones, L. & ap Siôn. T. (2022). Exploring worldviews: a stimulus resource for religion, values and ethics in Wales (The professional learning series). Wrexham: St Giles’ Centre.

Jones, L. & ap Siôn. T. (2022). Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yng Nghymru. (Y gyfres dysgu proffesiynol). Wrecsam: Canolfan San Silyn.

Aelodaeth broffesiynol

Panel Ymgynghorol Cenedlaethol Addysg Grefyddol Cymru (PYCAG)
Bu Libby’n aelod o PYCAG ers 2012 a roedd hi’n Gadeirydd tan 2021.

Cymdeithas CYSAGau Cymru (CCYSAGauC)
Bu Libby’n un o swyddogion gweithredol CCYSAGauC ers 2012 a chyflawnodd swyddi Ysgrifennydd Cynorthwyol ac Ysgrifennydd, ar y Corff cenedlaethol hwn. Ar hyn o bryd mae dyletswyddau Libby yn cynnwys Ysgrifennydd Cynorthwyol.

Cymdeithas Arolygwyr ac Ymgynghorwyr Addysg Grefyddol (AREIAC)
Bu Libby’n aelod o AREIAC ers 2019 a chyn hynny darparodd weithdy ar gyfer Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas yn 2016.

Cymdeithas Genedlaethol Athrawon Addysg Grefyddol (NATRE)
Bu Libby yn aelod proffesiynol o’r corff hwn ers Ionawr 2020.

Rhwydwaith Rhyng-ffydd y DU
Libby yw cynrychiolydd swyddogol CCYSAGauC ar y corff hwn.

Rhwydwaith Rhyng-ffydd Cymru
Libby yw cynrychiolydd swyddogol CCYSAGauC ar y corff cenedlaethol hwn.

Cymraeg