Maes Llafur Cytunedig Wrecsam wedi'i gyhoeddi

Mae Maes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) 2022 ar gael, a chafodd ei ddosbarthu i benaethiaid yn yr awdurdod lleol yr wythnos diwethaf. Yn nhymor yr hydref, bydd y Maes Llafur Cytunedig hefyd ar wefan awdurdod lleol Wrecsam.

Gallwch ddarllen fersiynau Cymraeg a Saesneg y Maes Llafur Cytunedig ar ein tudalen Materion Cwricwlwm.

Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru

Mae Canolfan San Silyn wedi cyhoeddi adnodd dysgu proffesiynol dwyieithog newydd o’r enw Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru. Lansiwyd yr adnodd mewn sesiwn arbennig o ddysgu proffesiynol a ddarparwyd gan Ganolfan San Silyn ar 9 Mehefin 2022 i ymarferwyr uwchradd yn Wrecsam.

Mae cyhoeddi Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru yn amserol. Yn y Cwricwlwm i Gymru, rhestrir ‘bydolygon’ fel un o’r cysyniadau CGM yn y canllawiau statudol ar Hwb, a sonnir hefyd am ‘fydolygon’ ym Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau. Ar ben hynny, mae gan Agored Cymru gyfres newydd o gymwysterau o’r enw “Archwilio Bydolygon”, sy’n defnyddio dull bydolygon i ddarparu ar gyfer AG neu CGM statudol. Bu Canolfan San Silyn ac ymarferwyr Wrecsam yn allweddol yn natblygiad y cymwysterau newydd hyn.

Lluniwyd yr adnodd dysgu proffesiynol i ddarparu’r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen ar ymarferwyr yng Nghymru i ddechrau meddwl am fydolygon o fewn eu cyd-destunau addysgu a dysgu eu hunain. Ei nod hefyd yw ysgogi ymgysylltiad beirniadol a gall gael ei ddefnyddio gan unigolion neu grwpiau. Ym mha fodd bynnag y’i defnyddir, gobeithiwn y bydd yr adnodd yn cynnig man cychwyn defnyddiol i daclo bydolygon yng Nghymru, a gobeithiwn hefyd y bydd yn hawdd i bawb gael mynediad ato. Felly, golyga hyn ein bod wedi cymryd gofal gyda’r cyflwyniad a’r iaith er mwyn sicrhau y gall ymarferwyr arbenigol a heb fod yn arbenigol fynd at yr adnodd yn hawdd ac yn greadigol. I’r rheiny sydd eisiau darllen ymhellach, ceir dolenni byw i ragor o ddeunyddiau.

Gallwch gyrchu’r adnodd hwn am ddim ar ein ' tudalen 'deunydd cefnogi’.

Rhagflas ar gyfer Maes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Agreed Syllabus presentation image

Ar ddechrau mis Mehefin, cafodd ymarferwyr cynradd ac uwchradd yn awdurdod lleol Wrecsam ragolwg o Faes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Roedd y rhagflas yn rhan o ddwy sesiwn dysgu proffesiynol a gynhaliwyd gan Ganolfan San Silyn a gynlluniwyd i gefnogi ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Bydd y Maes Llafur Cytûn ar gael yn swyddogol ar wefan yr awdurdod lleol tua diwedd y tymor hwn.

Yn y cyfamser, mae rhagflas ar gael i'r rhai na allent fynychu'r sesiynau. Mae’r fideo 6 munud yn rhoi cefndir cryno i’r broses o greu’r Maes Llafur Cytunedig, a gellir ei weld ar ein tudalen ‘Deunydd Cefnogi’..

Tudalen gwefan newydd ac adnodd ar gyfer llais y dysgwr yn CGM

Yng Nghanolfan San Silyn rydym yn teimlo fod llais y dysgwr yn agwedd hollbwysig o ymagwedd hawliau dynol a byddem yn annog ysgolion a lleoliadau i ymgysylltu gymaint â phosibl â’u dysgwyr o ran Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, er mwyn gwneud yn siŵr fod eu darpariaeth yn addas a bod barn y dysgwyr wedi cael ei chlywed a’i hystyried.

Er mwyn helpu i gefnogi ysgolion a lleoliadau yn y broses hon, mae Canolfan San Silyn wedi ychwanegu tudalen gwefan newydd ac adnodd ar gyfer llais y dysgwr yn CGM. Ymwelwch â’r dudalen newydd trwy ddilyn y ddolen hon.

(Am newyddion cysylltiedig ar lais y dysgwr, darllenwch ein herthygl newyddion diweddar: Gwrando ar bobl ifanc yn Wrecsam – Senedd yr Ifanc yn trafod CGM yn y Cwricwlwm i Gymru.)

Sesiynau dysgu proffesiynol i lansio maes llafur cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM

macbook pro on brown wooden table

Yn ystod tymor yr haf hwn, mae Canolfan San Silyn yn cynnig dwy sesiwn dysgu proffesiynol i ysgolion yn Wrecsam i lansio maes llafur cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM. Mae’r sesiynau am ddim a byddant yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams.

Cynhelir y sesiwn ar gyfer ysgolion CYNRADD ddydd Mawrth 7 Mehefin 2022, rhwng 4pm a 5.30pm. Fel rhan o lansiad y maes llafur cytunedig, bydd y sesiwn yn archwilio cynefin a CGM.

Cynhelir y sesiwn ar gyfer ysgolion UWCHRADD ddydd Iau 9 Mehefin 2022, am 4pm – 5.30pm. Fel rhan o lansiad y maes llafur cytunedig, bydd y sesiwn yn archwilio bydolygon a CGM.

Os hoffech gadw lle i chi a’ch staff, gysylltu â ni erbyn dydd Mawrth 24 MaiBydd angen enw a chyfeiriad e-bost pob aelod o staff arnom fel y gellir anfon y gwahoddiad a’r adnoddau yn uniongyrchol at y rhai sy’n dymuno bod yn bresennol.

Dysgu proffesiynol yn CGM: Digwyddiad Mewnwelediad Polisi wedi’i gyhoeddi ar Hwb

RVE Policy Insight Event presentation

Roedd hi’n fraint i staff Canolfan San Silyn, Libby Jones a Tania ap Siôn, gael lletya Digwyddiad Mewnwelediad Polisi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) Llywodraeth Cymru ar ran Cymdeithas CYSAGau Cymru.

Nod y Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi ar-lein yw diweddaru rhanddeiliaid â datblygiadau dysgu proffesiynol ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Cafwyd presenoldeb da yn y Digwyddiad ar 26 Ebrill 2022, oedd yn canolbwyntio ar adnoddau dysgu proffesiynol i CGM, gyda dros 105 yn mynychu.

Cyflwynwyd y sesiwn awr gan Kevin Palmer (Dirprwy Gyfarwyddwr, Addysgeg, Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol) a siaradodd am ei ddiddordeb personol a’i gefnogaeth i CGM, a lle pwysig CGM yn addysg dysgwyr heddiw. Dilynwyd hyn gan fideo byr lle clywyd lleisiau eraill am werth CGM a’i le yn y Cwricwlwm i Gymru. Roedd y rhain yn cynnwys y Gwir Barchedig Mary Stallard, y Rhingyll David Smith, Emma Davies (myfyriwr addysg gynradd), a Gareth Hall (siaradwr ar Ddyneiddiaeth i ysgolion a chaplan prifysgol).

Roedd y Digwyddiad yn egluro pam fod angen adnoddau dysgu proffesiynol cenedlaethol i CGM, pwy sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect, a’r broses a ddilynir. Rhannwyd manylion am yr adnoddau ac edrychwyd yn fanylach ar rai modiwlau drafft. Roedd cyfle hefyd i’r cyfranogwyr siarad am yr hyn roeddent wedi’u weld a’i glywed o’u safbwyntiau nhw.

Os nad oeddech wedi gallu mynychu’r Digwyddiad neu’n dymuno rhannu’r Digwyddiad ag eraill, cyhoeddwyd recordiad ohono ar Hwb, y gellir ei gyrchu yma.

Bydd yr adnoddau dysgu proffesiynol yn cael eu cyhoeddi ar Hwb yn ddiweddarach y tymor hwn, a byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y bydd y rhain ar gael.

Gwrando ar bobl ifanc yn Wrecsam: Senedd yr Ifanc yn trafod CGM yn y Cwricwlwm i Gymru

Senedd yr Ifanc website

Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn dod â llawer o newidiadau i’r ddarpariaeth, yr addysgeg a’r ymarfer presennol yn ein hysgolion lleol. Mae Addysg Grefyddol yn mynd yn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) o fis Medi 2022. Felly roedd hi’n bwysig i GYSAG Wrecsam fod llais lleol y dysgwr yn cael ei glywed cyn i Gynhadledd y Maes Llafur Cytunedig argymell maes llafur cytunedig newydd i CGM i’r awdurdod lleol.

Cyfarfu Libby Jones â chynrychiolwyr o Senedd yr Ifanc ddydd Llun 25 Ebrill i ganfod safbwyntiau a barn pobl ifanc 11 – 25 oed ar y newidiadau sy’n effeithio ar addysg grefyddol a’r trawsnewid i Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg.

Bu’r bobl ifanc yn gwrando’n astud ac yn barchus, wrth iddyn nhw ystyried y newidiadau gydag aeddfedrwydd a difrifoldeb. Fe ofynnon nhw gwestiynau perthnasol a chraff am sut bydd y newidiadau’n effeithio arnyn nhw a’u cyd-ddysgwyr. Soniodd y cynrychiolwyr hŷn am eu profiadau nhw yn y gorffennol yn yr ysgol gan ddangos empathi a pharch i’w cyfoedion iau a fydd yn cael eu heffeithio’n bennaf gan y newidiadau.

Roedd rhai o’r pwyntiau a godwyd yn cynnwys:

  • pwysigrwydd archwilio gwahanol gredoau crefyddol ac anghrefyddol er mwyn cael cymdeithas gydlynus;
  • pwysigrwydd teimlo eich bod yn cael eich cynnwys yn y gwersi hyn a sut bydd CGM yn gwneud addysgu a dysgu yn fwy hygyrch a pherthnasol iddyn nhw;
  • bydd dysgu am werthoedd a moeseg pobl yn ogystal â’u crefyddau yn fwy diddorol ac apelgar i ddysgwyr o bob oed a chefndir;
  • pryder a fyddai cynnwyd credoau anghrefyddol mewn cwricwlwm sydd eisoes yn llawn yn gorlwytho’r pwnc ac yn gwneud arholiadau CGM felly yn fwy trymlwythog o ran cynnwys;
  • pryder am sut y gall y newidiadau effeithio ar faint maen nhw’n ei ddysgu am eu crefydd eu hunain;
  • pryder am eu hathrawon yn gorfod sicrhau fod eu gwybodaeth bynciol yn ddigon eang i gynnwys ychwanegu credoau anghrefyddol; ac
  • yr angen i sicrhau fod yr addysgu a’r dysgu yn seiliedig ar wybodaeth ddilys a chywir, yn enwedig i grefyddau neu enwadau llai cyfarwydd efallai sy’n cael eu cynrychioli’n lleol ac yn genedlaethol.

Drwyddi draw, roedd Senedd yr Ifanc yn gadarnhaol iawn am CGM, a bydd cyfraniadau gwerthfawr y bobl ifanc oedd yn bresennol yn helpu i lywio’r maes llafur cytunedig ar CGM a’r gefnogaeth a gynigir gan yr awdurdod lleol drwy ei Gyngor Ymgynghorol Sefydlog i ysgolion wrth gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru.

Diolch i bawb o’r bobl ifanc a ddaeth i’r cyfarfod ac i Caroline a Tricia am hwyluso.

Y newyddion diweddaraf ar faes llafur cytunedig newydd Wrecsam

Dydd Iau 28 Ebrill 2022, bydd Cynhadledd y Maes Llafur Cytunedig Wrecsam (y Gynhadledd) yn galw ei gyfarfod olaf i gymeradwyo’r maes llafur cytunedig lleol newydd i Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg.

Cyfarfu gweithgor y Gynhadledd yn rheolaidd drwy Chwefror a Mawrth i drafod y canllawiau statudol cenedlaethol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ar Hwb, ac i baratoi drafft o faes llafur cytundeb Wrecsam i CGM. Bwriad y Gynhadledd yw argymell y maes llafur hwn i’r awdurdod lleol yn ei gyfarfod ar 28 Ebrill a gobeithir y bydd awdurdod lleol Wrecsam yn ei fabwysiadu’n swyddogol fel Maes Llafur Cytunedig Wrecsam mewn pryd i ysgolion yn Wrecsam ei ddefnyddio wrth gynllunio ar gyfer CGM fel rhan o baratoi at y cwricwlwm newydd o fis Medi.

Bydd Canolfan San Silyn yn cynnig sesiynau dysgu proffesiynol i ysgolion cynradd ac uwchradd yn Wrecsam fel rhan o lansio’r maes llafur cytunedig newydd, er mwyn eu cynorthwyo â’r paratoadau pwysig hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Gynhadledd y Maes Llafur Cytunedig neu’r maes llafur ei hun, gallwch gysylltu â Libby Jones, sy’n ymgynghorydd AG/CGM i awdurdod lleol Wrecsam.

Digwyddiad Mewnwelediad Polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer CGM: Diweddariad Dysgu Proffesiynol

Mae’r Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal ‘Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi’ ar-lein i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid am ddatblygiadau dysgu proffesiynol ar gyfer Cwricwlwm i Gymru.

Mae staff yng Nghanolfan San Silyn yn falch o fod yn rhan o’r Digwyddiad Mewnwelediad Polisi ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM). Gallwch gofrestru ar gyfer y Digwyddiad a chylchredeg y manylion i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y cyfleoedd dysgu proffesiynol cenedlaethol ar gyfer CGM.

Mae’r manylion canlynol wedi’u cyhoeddi ar Hwb:

26 Ebrill: 2 i 3 pm (Dydd Mawrth)
Mewnwelediad Polisi: Adnoddau Dysgu Proffesiynol ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru
Cyhoeddwyd y canllawiau statudol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ar Hwb ym mis Ionawr 2022. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Cymru o Gynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol i greu cyfres o adnoddau Dysgu Proffesiynol cenedlaethol ar-lein i gefnogi ymarferwyr a’u lleoliadau wrth fynd ati i gynllunio a chyflwyno Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn y Cwricwlwm i Gymru. Mae tîm o ymarferwyr arbenigol o ysgolion ledled Cymru yn llunio’r adnoddau hyn. Bydd y digwyddiad hwn yn darparu cyfle i ddysgu mwy am y broses o ddatblygu’r adnoddau hyn ac i weld yr hyn fydd ar gael ar-lein.

Mae'r ffurflen gofrestru ar-lein ar gael yma.

Adnodd i gefnogi athrawon a dysgwyr Safon Uwch sy’n archwilio gwyddoniaeth a chrefydd

Yn ddiweddar, mae Canolfan San Silyn wedi cyhoeddi rhifyn arbennig Cymraeg o Herio Materion Crefyddol ar wyddoniaeth a chrefydd. (Cyhoeddwyd y fersiwn Saesneg yn hydref 2019.)

Yn wreiddiol, mae’r rhifyn arbennig hwn wedi bod yn bosibl drwy gymorth grant gan Sefydliad John Templeton, UDA.

Mae lawrlwythiadau am ddim o’r fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael yma ar ein tudalen 16+.

Mae erthyglau rhifyn arbennig yn cynnwys:

Technoleg a’r Natur Ddynol gan Adam M. Willows
Mae’r erthygl hon yn adolygu rhai o’r trafodaethau diwinyddol am dechnoleg sy’n datblygu. Mae’n trafod sut mae technolegau newydd yn codi cwestiynau am ein dealltwriaeth o’r natur ddynol, a sut gallai ymatebion diwinyddol gwahanol ddelio â’r cwestiynau hyn.

Esblygiad a’r Ddadl o (neu i) Gynllun gan Jeff Astley
Mae’r erthygl yn crynhoi effaith y mecanwaith a gynigir gan Darwin am esblygiad ar y ddadl ddyluniad dros fodolaeth Duw.

Stiwardiaeth y Greadigaeth gan Andrew Village
Mae’r traddodiad Iddewig-Gristnogol wedi cael ei feio i raddau am greu agwedd tuag at yr amgylchedd sy’n ei weld fel rhywbeth i fodau dynol dra-arglwyddiaethu arno a manteisio arno er eu budd nhw. Mae hefyd yn pwysleisio’r syniad fod pobl yn ‘stiwardiaid’ y greadigaeth, wedi cael y gwaith o edrych ar ôl y blaned dros Dduw. Ond beth yw ystyr stiwardio’r greadigaeth? Mae’r erthygl hon yn disgrifio dwy enghraifft o’r ffordd y mae gweithgarwch dynol wedi ffurfio cynefinoedd gwahanol ac wedi cael effeithiau cymhleth ar yr adar sy’n byw yno.

Meddwl am fod yn Ddynol mewn Bydysawd o Estroniaid gan David Wilkinson
Un o bynciau llosg gwyddonol mwyaf ein cenhedlaeth yw’r Ymchwil am Ddeallusrwydd Allfydol (Search for Extraterrestrial Intelligence neu SETI). Mae’r cwestiwn a ydym ar ein pennau ein hunain yn y bydysawd wedi cyfareddu’r cyfryngau a’r cyhoedd ers tro ac wedi ennyn diddordeb newydd wrth i ecsoblanedau gael eu darganfod, gyda nifer bach ohonynt â nodweddion tebyg i’r Ddaear. Mae darganfod bywyd yn rhywle arall yn y bydysawd, yn enwedig os yw’n ddeallus, yn codi cwestiynau mawr i’r ffydd Gristnogol mewn meysydd fel y creu, ymgnawdoliad, iachawdwriaeth a natur beth mae’n ei olygu i fod yn ddynol.

Ydi’r Greadigaeth yn Gyflawn? Trafodaeth ar Greadigaeth Barhaus gan Timothy Wall
Mae’r erthygl yn archwilio’r syniad fod y greadigaeth yn anghyflawn, drwy’r cysyniad o greadigaeth barhaus. Mae hyn yn codi o’r byd dynamig fel y disgrifir gan wyddoniaeth ac yn y Beibl, ond dadleuir ei fod yn ddiffygiol yn y bôn, yn wyddonol ac yn ddiwinyddol. Yn ei hanfod mae’n broblem dweud fod y greadigaeth yn anghyflawn oherwydd nid yw’n caniatáu dim toriad rhwng creadigaeth a chreadigaeth newydd. Mae’r erthygl yn awgrymu y gall barn am greadigaeth wedi’i gwreiddio yng Nghrist ganiatáu i ni ddweud fod creadigaeth yn gyflawn ac yn ddynamig.

Mae Herio Materion Crefyddol yn gyfnodolyn ar-lein, mynediad agored am ddim a luniwyd i gefnogi athrawon a myfyrwyr sy’n dilyn Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch, gan ddod ac ysgolheictod ac ymchwil diweddar a pherthnasol o’r Brifysgol i’r ystafell ddosbarth lefel A.

Caiff fersiwn Gymraeg Herio Materion Crefyddol ei noddi a’i reoli gan Ganolfan San Silyn Wrecsam.

Cymraeg